Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «LA VIE EN ROSE BY DIMITRA KATSAFADOU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο  «LA VIE EN ROSE BY DIMITRA KATSAFADOU ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή επί της οδού Αγ. Ιωάννου αριθμ. 75Α, με Α.Φ.Μ. 801388677 και ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η.:155752001000 (εφεξής «η Εταιρεία») συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR, Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών») καθώς και με τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019 σχετικά με τα μέτρα εκτέλεσης του Γενικού Κανονισμού.

 

  1. Ποια στοιχεία επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί στοιχεία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που παρέχετε όταν συνάπτουμε σύμβαση συνεργασίας και οποτεδήποτε άλλοτε επικοινωνείτε με  κάποιο συνεργάτη μας ζητώντας πληροφορίες για την Εταιρεία μας και προσφορές συνεργασίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  • Προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ΑΔΤ, ΑΦΜ ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης,
  • Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, fax, email,
  • Πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών (ανάλογα με τον τρόπο χρέωσης που έχετε επιλέξει και εφόσον είναι απαραίτητο και μόνο για την μεταξύ μας συνεργασία).

 

  1. Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

2.1. Εκτέλεση της σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και μετά τη λήξη της, για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) κατά το προσυμβατικό στάδιο για έλεγχο της αίτησής σας και σύναψη της σχετικής σύμβασης,

β) για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τα τιμολόγια πώλησης, και τα τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες,

γ) για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση,

δ) για επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης,

ε) για την εκτέλεση διαδικασίας είσπραξης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σας που θα προκύψουν στο πλαίσιο της σύμβασης.

 

2.2. Διαμόρφωση προφίλ πελάτη

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τη σχετική «Δήλωση συγκατάθεσης ή άρσης της συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων» αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε στην σύμβαση καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας, (κατηγορίες υπηρεσιών, συχνότητα χρήσης υπηρεσιών) έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερωθούμε για την εμπειρία σας ως πελάτη μας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και διαφημιστική επικοινωνία που ταιριάζει με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

 

2.3. Αποτροπή και διαχείριση απάτης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αποτροπής και διαχείρισης πιθανών περιστατικών απάτης. Επιπλέον μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την διάπραξη αδικημάτων εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας και των πελατών μας.

 

2.4. Προώθηση - Διαφήμιση

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Συγκατάθεσης, η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:

α) για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ,

β) για συμμετοχή σε διάφορες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας.

 

2.5. Νόμιμες Υποχρεώσεις - Αξιώσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών,

β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής μας σε εποπτικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως π.χ. στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),

γ) για την διεκπεραίωση ζητημάτων που θα προκύψουν κατά την συνεργασία μας στους Εθνικούς Οργανισμούς Φαρμάκων ή σε άλλους εποπτικούς Οργανισμούς των φορέων υπηρεσιών υγείας.

 

  1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

3.1. Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι μας ή και τρίτοι, οι οποίοι μπορεί να είναι:

α) Εξωτερικοί συνεργάτες ή εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

β) Εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

γ) Εταιρείες είσπραξης οφειλών, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

δ) Άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και στο βαθμό που η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή την ικανοποίηση αιτημάτων των πελατών .

ε) Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

3.2. Τα δεδομένα σας (ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ (ή Α.Δ.Τ. για ημεδαπούς) ή αριθμός Διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), που αφορούν, είτε οφειλή σας, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, διαβιβάζονται στον εκάστοτε νομικό μας παραστάτη την επεξεργασία, με αποκλειστικό σκοπό να καθίσταται δυνατός από την Εταιρεία μας, ο έλεγχος φερεγγυότητάς σας ως υποψηφίου πελάτη. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στην παραπάνω διαβίβαση.

 

3.3. Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την Εταιρεία στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εποπτικές της υποχρεώσεις.

 

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Ο χρόνος που διατηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από το χρόνο σύναψης και λήξης της σύμβασης καθώς και από την υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε το εκάστοτε νομοθετικό και ιδιαιτέρως φορολογικό πλαίσιο.

4.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με την πάροδο της νόμιμης περιόδου διατήρησης, και το αργότερο 5 έτη μετά τη λήξη της σύμβασης. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς οποιαδήποτε στιγμή.

4.2. Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία η ως άνω προθεσμία των 5 ετών παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

4.3. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατεθεί στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων ή δικαστικών διεκδικήσεων.

 

  1. Τα δικαιώματα σας

Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

5.1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες ως προς το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσής τους, την προέλευσή τους, εάν δεν τα έχουμε συλλέξει από εσάς, καθώς και να λάβετε πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ.

5.2. Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.3. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υποχρεώσεών μας προς τις εποπτικές αρχές των φορέων υπηρεσιών Υγείας ή για την άσκηση ή υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις.

5.4. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

5.5. Φορητότητα των δεδομένων σας. Δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την διαβίβασή τους σε άλλο πρόσωπο.

5.6. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εγγράφως είτε με συστημένη επιστολή που θα αποστείλετε στην έδρα της εταιρείας είτε με δήλωση που θα στείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας [email protected] Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

*Όροι και προυποθέσεις Νέου Διαγωνισμού με έπαθλο 1500 ευρώ μετρητά
O Διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία La Vie en Rose Καλλυντικά Α.Ε. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία στην ειδική φόρμα του διαγωνισμού και να έχετε αποδεχτεί τους όρους. Τρεις νικητές θα κερδίσουν μετά από Live Κλήρωση από 500 ευρώ μετρητά ο καθένας. Οι νικητές θα ανακοινωθούν Live μέσα από τα social media της εταιρείας, μετά από Live κλήρωση που θα γίνει στις 23 Μαίου 2022 (παράταση διαγωνισμού μέχρι τα γενέθλια της Δήμητρας). Αποδέχομαι να λαμβάνω αποκλειστικό περιεχόμενο από την La Vie en Rose. Κάνοντας εγγραφή θα λαμβάνω προσωποποιημένο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα μου (ενημερώσεις για δώρα και προσφορές μέσω newsletter, viber, sms) στα στοιχεία επαφής που έχω δώσει (email, αριθμό τηλεφώνου)

*Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού κατα τη διάρκεια της Live κληρώσης, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού δώρου. Το σχετικό δώρο μεταφέρεται αυτόματα στον επόμενο επιλαχόντα.

Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία επαφής μου σε οποιοδήποτε χρόνο κάνοντας unsuscribe-απεγγραφή.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα
να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.).